วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารและอาหารว่างในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อขนมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างางจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2566 ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเอตณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหาร ศพด.ดงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง