วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านศรีคูเมือง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านศรีคูเมือง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จากเทศบาลตำบลคูเมือง ไปจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหาร เพื่อใช้สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อถุงยังชีพฯ จำนวน 60 ชุด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง