วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ (โต๊ะพร้อมเก้าอี้ พร้อมไมล์ประชุมและเครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร I-com ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง