เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร







นางถนอม  คำชาย
 


นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
 

โทรศัพท์: 089-8425507
นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว  

นายปรีชา  ไม้หอม
รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 084-4186570


รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 088-3160403

นายสถิตย์  สีหาฤทธิ์

นางสาวลำดวน  อีสา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 087-8595852

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 065-3299065




นายนิติศาสตร์  คำชาย


ที่ปรึกษาพิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 081-6703948




นายประดิษฐ  พรมสูงยาง

นายอำพร  สิงห์คลี
ที่ปรึกษาพิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 080-3807855    

ที่ปรึกษาพิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 086-2290893