เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 

 

ออนไลน์              1   คน
วันนี้                    2    คน
สัปดาห์นี้            2   คน
เดือนนี้               206   คน
ปีนี้                    2148   คน
ทั้งหมด               9818   คน
เริ่มใช่งาน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในประชากรสุนั...
กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันประชากรสุนัขและแมว ในเขตพ...
กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1,3 และ 9

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลคูเมือง ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 , 3...

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
05ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
06 Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประมาณ
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
010 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
013 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
014 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
019 รายงานผลการการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
 
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
 
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน