เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
สำนักปลัด 


  นายจำนงค์  พรมสุข    


 หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 084-7728011
 
นางสาวณฐพรรณชนก เดชโคตร


  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 063-0044988

 นางชนากานต์  โมคภา นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์   นางสุพัตร  ศรีบุญ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089-0747263
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-5516096 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-9026326

นางสาววิภาพร  สีหานาม นายประวิทย์ เศษโถ จ่าสิบเอก  ณรงค์ชัย  วรรณสินธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-8536589
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8224416
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-9672996


นายแมน  สมภูงา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 082-2018814
 นางรุ่งอรุณ  บุญขันธ์    
 นางกุลปรียา  นันทวงศ์ 
นางสาววราภรณ์ วัฒนภักดี
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-6641217
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 091-0615888
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.062-1293166

นายณัฐถกรณ์ พัฒนสระคู
นายโยธิน  ปาโท ว่าที่ ร.ต.ทินวัฒน์  แก้วแหวน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 095-9604870
  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 097-3350528
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 092-3561468
 นายสมร  สิงห์คลี  นายธีระพงษ์  แสนบุญศรี
นายขวัญชัย หารสาวงค์
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 080-6263062
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-2248643 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 080-6241720
นางทองวัน  วงค์อามาตย์   นายวรวุฒิ  ป่าเขือ นายสวรรค์  บุญขันธ์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 088-7282343
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 061-5086063
นักการ
โทรศัพท์ : 089-2795101