เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชัย มุริกานนท์  

 ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 065-8436838
 ดร.โกศล  นามโร

รองปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
โทรศัพท์ : 090-2279304

นายจำนงค์  พรมสุข นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ ดร.โกศล  นามโร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 084-7728011
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ :
089-8621043
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ :
090-2279304