เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
กองคลัง


ดร.โกศล  นามโร


รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ :
090-2279304


-ว่าง-
 


 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 


-ว่าง-

นางสาวธิดารัตน์ หมั่นรอบ นางสาววิจิตรา  สาสนาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 080-0908204นางเนตรลดา  แก้วร่องคำ
นางจันทร์เพ็ญ  สาลัง
นางสาวศิวลักษณ์  พรหมนทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 086-2358358 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 082-1327587
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 090-8535580


นายนิคม  สีบ้านบาก   

นางระพีพรรณ  พานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 080-0083540

จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 065-1094971