เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่

มุ่งสู่การบริหารจัดการและบริการ

สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด