เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2565 ]68
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2565 ]69
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 17 ก.พ. 2565 ]71
4 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 27 ม.ค. 2565 ]61
5 ระเบียบกระทรวงการคลังฯพ.ศ.2562และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินพ.ศ.2563 [ 27 ม.ค. 2565 ]64
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระบบประปาหมู่บ้าน [ 27 ม.ค. 2565 ]62
7 พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 [ 17 ม.ค. 2565 ]9
8 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2564 ]60
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 [ 4 ก.พ. 2564 ]60
10 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 ก.พ. 2564 ]59
11 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ก.พ. 2564 ]67
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 [ 4 ก.พ. 2564 ]72